Địa chỉ: 14 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3526 2696

Đường link: https://www.facebook.com/paceycupcakes/